Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE VAN ICAB NV

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder Incubatiecentrum Arsenaal Brussel NV (ďICABĒ) u toegang verleent tot haar website.

ICAB biedt u deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina 'Gebruiksvoorwaarden van de site van ICAB NV'. Door de website en de informatie te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie

ICAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Informatie die derden aan ons meedelen en die wij verspreiden via onze website geven wij te goeder trouw door. ICAB is niet verantwoordelijk voor of garandeert de de juistheid van deze gegevens.
Alle prijzen en diensten die ICAB via de wesite meedeelt, worden weergegeven zonder interpretatie. Ze zijn steeds te beschouwen als indicatief en onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Ze kunnen niet tegen ICAB gebruikt worden bij commerciŽle transacties.

2. Links en verwijzingen

2.1 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. ICAB controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden betreffende de kwaliteit en/of volledigheid ervan.

2.2 ICAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar ze verwijst.

2.3 Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze website wilt creŽren, vragen wij u eerst contact op te nemen met ICAB.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2 ICAB behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De persoongegevens die u aan ICAB meedeelt, worden door ICAB bijgehouden en kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden.

Onder communicatiedoeleinden worden begrepen (niet limitatieve lijst):

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door volgende categorieŽn van personen:

ICAB zal nooit op verzoek persoonsgegevens meedelen aan een derde. In alle andere gevallen geldt dat ICAB steeds zal trachten te vermijden dat persoongegevens in het bezit komen van derden.

ICAB kan evenwel niet verhinderen dat persoonsgegevens toevallig of ongewild in het bezit komen van andere partijen.

Gelet op het voorafgaande en ondanks de voorzorgen die ICAB neemt om de verspreiding van persoonsgegevens aan derden tegen te gaan, kunnen de ontvangers of de categorieŽn ontvangers van persoonsgegevens, personen, instellingen, organisaties, Ö zijn die de wens hebben geuit om op de hoogte te blijven van (niet limitatieve lijst):

Als betrokkene heeft u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), het recht om, via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ICAB gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, zich te verzetten tegen de verwerking ervan, ze te verbeteren en/of ze te wissen en dit conform de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ICAB:
ICAB NV
T.a.v. Verantwoordelijke Persoonsgegevens
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel (Etterbeek)
Telefoon: 02/737 67 11
Fax: 02/737 67 10
E-mail: privacy@icab-brussel.be